Supported Versions

DevExtreme Vue
v20.2.x ^2.6.3 || ^3.0.0
v20.1.x ^2.6.3
v19.2.x ^2.6.3
v19.1.x ^2.6.3
v18.2.x ^2.6.3