Supported Versions

DevExtreme React
v20.2.x ^16.2.0
v20.1.x ^16.2.0
v19.2.x ^16.2.0
v19.1.x ^16.2.0
v18.2.x ^16.2.0