Version History

DevExtreme Angular
v20.2.x v7.0.x - v11.0.x
v20.1.x v7.0.x - v11.0.x
v19.2.x v6.0.x - v11.0.x
v19.1.x v5.0.x - v9.0.x
(without Ivy support)
v18.1.x
v18.2.x
v5.0.x - v7.0.x
v17.1.x
v17.2.x
v2.4.x - v5.0.x