Version History

DevExtreme Angular
v19.1.x v5.0.x - v8.0.x
v18.1.x
v18.2.x
v5.0.x - v7.0.x
v17.1.x
v17.2.x
v2.4.x - v5.0.x